نمایشگاه IDS 2019

شرکت در نمایشگاه IDS 2019 به همراه کمپانی Baldus